UBYTOVACÍ ŘÁD A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
V souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) upravuje tento ubytovací řád vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti se smlouvou o ubytování v pokojích (dále také jen „ubytovací jednotky“) hotelu Jukebox s adresou Chvalovice - Hatě 193, 669 02 Znojmo (dále jen „hotel“), mezi provozovatelem hotelu, společností Excalibur City s.r.o. se sídlem Hatě 183, 669 02 Chvalovice, IČ: 255 15 705, (dále jen „ubytovatel“ nebo „provozovatel“) na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako hostem na straně druhé (dále také jen „host“ nebo „ubytovaný“), která byla uzavřena v internetovém obchodě provozovatele na adrese www.jukeboxhotel.com (dále jen „internetový obchod“) a s využitím dalších prostředků komunikace na dálku, jakož i prostřednictvím samoobslužného ubytovacího automatu (dále jen „hotelomat“) přímo v hotelu.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE A POKYNY PRO HOSTY
Tento ubytovací řád je závazný pro všechny hosty ubytované v hotelu. Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit.
Host je povinen dodržovat pravidla stanovená v ubytovacím řádu a pokynech provozovatele hotelu.
Každý hotelový host je povinen se při příjezdu řádně zaregistrovat („check-in“) prostřednictvím hotelomatu ve vstupní části hotelu.
Pokud není dohodnuto jinak, probíhá ubytování od 14.00 hodin příslušného dne, check-in je možný bez časového omezení. Hotelomat je k dispozici nepřetržitě (24 hodin denně). Na konci pobytu je třeba opustit pokoj nejpozději do 11:00 hodin. Pokud host tuto lhůtu nedodrží a je na pokoji přítomen i po jejím uplynutí, smlouva o ubytování se automaticky prodlužuje a host je povinen zaplatit za ubytování i za tento den, pokud provozovatel nepožádá hosta, aby pokoj opustil. Hosté, kteří uzavřou smlouvu o ubytování prostřednictvím hotelomatu na místě a ubytují se do 6:00 hod. ráno, musí zaplatit za celou noc. Osobám, které nejsou řádně zaregistrovány, není pobyt v hotelu povolen.
Snídaně formou bufetu se podává denně od 7.00 do 10.00 hod. ve společných prostorách hotelu Jukebox.
Noční klid je nutné dodržovat od 22.00 do 7.00 hodin.
V hotelu se mohou ubytovat pouze hosté, kteří nejsou přenašeči nemocí, netrpí infekčními ani jinými parazitárními chorobami a nejsou v karanténě. Osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek je vstup do hotelu zakázán. Hosté jsou povinni chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním hotelovým hostům a udržovat čistotu a pořádek.
V případě ztráty ubytovací karty je host povinen postupovat takto: Zavolat na HELP LINE hotelomatu. Pokud tak neučiní, provozovatel neodpovídá za škody způsobené ztrátou ubytovací karty (včetně krádeže věcí z ubytovací jednotky). Za ztracenou ubytovací kartu bude hostovi účtován poplatek 10 €. Host je povinen tento poplatek uhradit okamžitě.
V celém hotelu je zakázáno kouřit. To neplatí pro venkovní prostory vyhrazené pro kuřáky a viditelně označené příslušným symbolem. V hotelu je zakázáno používat otevřený oheň a osobní topná zařízení (varné konvice, ponorné ohřívače atd.). V případě požáru je host povinen dodržovat pokyny pro chování v případě požáru, které jsou vyvěšeny na pokojích a v ostatních prostorách hotelu. Ubytovací jednotky jsou vybaveny hasicími přístroji. Pokud dojde k vyvolání požárního poplachu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, je host povinen uhradit provozovateli veškeré vzniklé škody, zejména náklady účtované záchrannými službami.
Hosté mohou svá vozidla parkovat pouze na vyhrazených místech na betonové ploše před budovou hotelu. Parkování na trávníku není povoleno.
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno nechávat nezletilé osoby v celém areálu hotelu bez dozoru. Za nezletilé osoby nese výhradní odpovědnost jejich zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba, která na ně dohlíží. V celém hotelu je zakázáno nosit nebo přechovávat zbraně.
Psi a jiná zvířata nejsou v hotelu povolena. Výjimkou jsou vodicí a asistenční psi.
V místnosti se nesmí přesunovat žádný nábytek ani jiné vybavení. Není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou malých spotřebičů (zejména pro osobní hygienu nebo spotřebičů s nízkou spotřebou energie). Je zakázáno vynášet vybavení nebo nábytek z místnosti.
Host je povinen šetřit vodou a elektřinou a nepoškozovat pokoj a vybavení hotelu.
Po skončení pobytu je host povinen zhasnout světla, zavřít kohoutky, zavřít okna a dveře a vrátit ubytovací kartu způsobem, který mu sdělil hotelomat při registraci.
V případě jakýchkoli problémů s hotelomatem kontaktujte prosím odpovědnou osobu provozovatele na telefonním čísle 0043 6647883979.
Host odpovídá za škody na majetku provozovatele v souladu s obecně závaznými předpisy. V případě poškození nese host zejména náklady na uvedení do původního stavu.
Provozovatel neodpovídá za věci bez dozoru mimo uzamčené pokoje a v případě nepřítomné recepce nepřebírá do úschovy peníze nebo cennosti hostů; v ostatních případech platí § 2946 a násl. občanského zákoníku.
V případě porušení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn uložit hostovi pokutu ve výši 5 000 Kč. V případě hrubého porušení ubytovacího řádu je oprávněn po předchozím upozornění okamžitě odstoupit od smlouvy o ubytování a vykázat hosta z hotelu. V obou případech je provozovatel rovněž oprávněn požádat o pomoc Policii ČR.

III. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Na základě smlouvy o ubytování poskytuje ubytovatel hostovi přechodné ubytování (právo užívat pro něj vyhrazený prostor – hotelový pokoj a další pokoje v hotelu určené pro všechny hosty, dále také „ubytovací služby“) na dohodnutou dobu za dohodnutou cenu ubytování. Je-li smluvním partnerem na straně hosta spotřebitel, použije se na vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanský zákoník, a to zejména v rozsahu jeho ustanovení § 1810 a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení těchto Všeobecných podmínek se použijí, pokud smluvní strany ve smlouvě o ubytování nedohodnou něco jiného.
Pokud není dohodnuto jinak, poskytují se ubytovací služby maximálně na dobu 2 měsíců v období, které si host zvolil. Předmětem ubytovacích služeb je ubytování v pokojích, jejichž přesný popis je uveden v internetové prezentaci v internetovém obchodě nebo v hotelomatu. Informace o ubytovacích jednotkách, včetně cen za ubytování a jejich hlavních charakteristik, jsou k dispozici u každé ubytovací jednotky v prezentaci online obchodu nebo na hotelomatu. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně DPH a všech zákonných poplatků. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně formou bufetu. V případě internetové prezentace platí ceny ubytování, pokud jsou zobrazeny v internetovém obchodě. Ve výjimečných případech je provozovatel oprávněn nabídnout hostovi jinou než objednanou ubytovací jednotku. Toto náhradní ubytování se však nesmí výrazně lišit od objednaného ubytování.
Ubytovatel se zavazuje poskytnout hostovi služby v potvrzeném rozsahu a v potvrzeném čase a host se zavazuje zaplatit ubytovateli sjednanou cenu za ubytovací služby nebo storno poplatek podle článku V. tohoto ubytovacího řádu.
Zvláštní ustanovení pro uzavírání smluvních vztahů s využitím prostředků komunikace na dálku
Prezentace ubytovacích jednotek v internetovém obchodě není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Ubytovací služby si host objednává písemně – vyplněním a odesláním elektronického rezervačního formuláře v internetovém obchodě. Základní součásti správně vystavené objednávky: Jméno a příjmení hosta, datum a místo narození, trvalé bydliště a kontakt (telefon, e-mail); v případě právnických nebo podnikajících fyzických osob název společnosti, IČ, DIČ, sídlo; a vybraná ubytovací jednotka a požadovaný začátek a konec poskytování ubytovacích služeb. Změny v objednávkovém formuláři lze provádět až do jeho konečného potvrzení v kroku „Přehled objednávky“ tlačítkem „Odeslat objednávku“. Smlouva o ubytování je uzavřena v okamžiku, kdy je hostovi na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení objednávky.
Údaje uvedené v objednávce považuje provozovatel za správné. Předpokladem platnosti objednávky je vyplnění všech povinných polí v objednávkovém formuláři a potvrzení, že se host seznámil s ubytovacím řádem a zásadami ochrany osobních údajů.
Na základě prezentace ubytovacích jednotek v internetovém obchodě je host rovněž oprávněn požádat provozovatele o zaslání nabídky na poskytnutí ubytovací služby telefonicky nebo e-mailem na kontaktní adrese a telefonních číslech uvedených v internetovém obchodě; nejedná se o objednávku nebo návrh na uzavření smlouvy o ubytování. Základní požadavky na správně vyhotovenou žádost jsou stejné jako při vyplňování a odesílání elektronického rezervačního formuláře. Provozovatel zašle hostovi na jeho e-mailovou adresu e-mail s návrhem na uzavření smlouvy včetně odkazu na tento ubytovací řád. Host přijímá nabídku zejména zaplacením ceny za dohodnuté ubytovací služby, zasláním potvrzení nabídky na e-mailovou adresu provozovatele nebo jiným způsobem.
V případě zjevné technické chyby na straně provozovatele při uvádění cen ubytovacích služeb v internetovém obchodě nebo při zpracování objednávky není provozovatel povinen poskytnout hostovi ubytovací služby za tuto zjevně nesprávnou cenu, a to ani v případě, že host obdržel potvrzení o přijetí své objednávky. Pokud již byla smlouva o ubytování uzavřena, smlouva se tímto ruší a provozovatel zašle hostovi na jeho e-mailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o ubytování a smlouva je v tomto případě uzavřena zasláním potvrzení o přijetí ze strany hosta na e-mailovou adresu provozovatele nebo zaplacením ceny za dohodnuté ubytovací služby, podle toho, co nastane dříve.
Zvláštní ustanovení pro uzavření smluvního vztahu prostřednictvím hotelomatu
Smlouvu o ubytování lze uzavřít také přímo v hotelu prostřednictvím samoobslužného ubytovacího automatu (hotelomatu) umístěného ve vstupní části hotelu. Hotelomat prezentuje volné ubytovací jednotky, což představuje nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 občanského zákoníku. Pro objednání ubytovacích služeb je třeba vyplnit elektronický objednávkový formulář podle pokynů na obrazovce hotelomatu. Smlouva o ubytování je uzavřena po vyplnění všech požadovaných údajů (zejména jméno a příjmení hosta, datum a místo narození, bydliště a kontakt (telefon, e-mail), u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob firma, IČ, DIČ, sídlo) a po výběru ubytovací jednotky a požadovaného data zahájení a ukončení poskytování ubytovacích služeb, následném potvrzení správnosti zadaných údajů ze strany hosta v souladu s pokyny hotelomatu a přijetí tohoto ubytovacího řádu a zásad ochrany osobních údajů stisknutím tlačítka objednávky. Po uzavření smlouvy a zaplacení ubytovacích služeb obdrží host doklad o zaplacení ubytovacích služeb a ubytovací kartu, kterou hotelomat vystaví pro vstup do ubytovací jednotky.

Registrace (check-in) v hotelu
Při uzavírání smluvního vztahu prostřednictvím hotelomatu je proces registrace součástí uzavření smlouvy o ubytování. Pokud se smluvní vztah uzavírá s využitím prostředků komunikace na dálku, je host povinen se přes hotelomat registrovat podle pokynů na obrazovce, zejména zadat své jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště a kontakt (telefon, e-mailová adresa), v případě právnických osob nebo podnikajících fyzických osob obchodní firmu, IČ, DIČ, sídlo a číslo nebo jinou identifikaci rezervace a potvrdit souhlas s tímto ubytovacím řádem a zásadami ochrany osobních údajů. Po dokončení procesu check-in obdrží host hotelovou kartu, s níž může vstoupit do ubytovací jednotky.
Aby bylo možné hosta v obou případech ubytovat, musí předložit svůj průkaz totožnosti. Ten se automaticky naskenuje po jeho přiložení na vyznačené místo hotelomatu.

IV. CENA ZA UBYTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, NÁHRADA ŠKODY A SANKCE
Cenu ubytovacích služeb lze uhradit prostřednictvím platební brány nebo platební kartou akceptovanou provozovatelem nebo jiným způsobem povoleným provozovatelem při objednávce ubytovacích služeb v internetovém obchodě, při objednávce ubytovacích služeb s využitím prostředků komunikace na dálku převodem na bankovní účet provozovatele a při uzavření smlouvy o ubytování přes hotelomat platební kartou akceptovanou provozovatelem nebo jiným způsobem povoleným při uzavření této smlouvy.
Cena za ubytování je splatná přímo v hotelu při uzavření smlouvy o ubytování a platí se v hotelomatu při přihlášení. Při objednání ubytovacích služeb s využitím prostředků komunikace na dálku (telefonická nebo e-mailová objednávka) je cena splatná nejpozději při dohodnutém zahájení služby a platí se při registraci v hotelomatu.
Provozovatel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které odmítnou splnit povinnost předložit doklad totožnosti, zejména je-li to nezbytné pro plnění povinností provozovatele vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. V takovém případě má provozovatel právo vypovědět již uzavřenou smlouvu o ubytování z důvodu nedostavení se hosta a hrubého porušení ubytovacího řádu. V takovém případě nemá host nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci, ani na vrácení ceny ubytovacích služeb nebo její části.
Host je povinen zkontrolovat úplnost vybavení a jeho stav ihned po příjezdu do ubytovací jednotky a případné chybějící nebo poškozené vybavení neprodleně nahlásit na telefonním čísle 770195221. V případě poškození zařízení, které je zjištěno během pobytu, je host povinen tuto skutečnost oznámit na telefonním čísle 770195221.
Pokud host nepředá ubytovací jednotku ve stanovenou dobu v den ukončení ubytovacích služeb a provozovatel ho vyzve k opuštění, nebo pokud host není přítomen v ubytovací jednotce, vyhrazuje si provozovatel právo vynést věci hosta z pokoje a převzít je do úschovy.
V. UKONČENÍ SMLOUVY, STORNO POPLATKY
S výjimkou dohody stran a způsobu ukončení platnosti smlouvy o ubytování v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména § 2201 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku, má host právo kdykoli ukončit uzavřenou smlouvu o ubytování bez výpovědní doby. Odstoupení od smlouvy se uplatní také v případě, že se host nedostaví ve sjednaném termínu k využití ubytovacích služeb na základě uzavřené smlouvy o ubytování. Pokud se host nedostaví k poskytnutí ubytovací služby nebo pokud je smlouva vypovězena později než 48 hodin před sjednanou dobou zahájení poskytování ubytovací služby, je host povinen zaplatit provozovateli storno poplatek ve výši ceny sjednané ubytovací služby za první noc sjednaného pobytu. V případě zrušení smlouvy o ubytování je host povinen zaplatit provozovateli storno poplatek ve výši sjednané a dosud nevyužité ubytovací služby.
Pokud není cena za ubytování uhrazena ve sjednané lhůtě podle článku IV. tohoto ubytovacího řádu, účinnost uzavřené smlouvy o ubytování zaniká dnem následujícím po uplynutí sjednané lhůty. V případě, že platnost smlouvy o ubytování skončí méně než 48 hodin před sjednaným datem zahájení poskytování ubytovacích služeb, je host povinen zaplatit provozovateli storno poplatek odpovídající ceně sjednané ubytovací služby za první noc sjednaného pobytu.
V souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku nemá host jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o ubytování uzavřené s využitím prostředků komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory provozovatele, protože provozovatel poskytuje služby v konkrétním termínu, který si host zvolil, v souladu se smlouvou o ubytování.
Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní lhůty, pokud host přes předchozí upozornění provozovatele nevyužívá ubytovací služby nebo hrubě porušuje tento ubytovací řád nebo zákonná ustanovení. V takovém případě nemá host nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci, ani na vrácení ceny ubytovacích služeb nebo její části.

VI. REKLAMACE A INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ
Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k právům z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Pokud poskytnutá ubytovací služba nemá sjednané nebo alespoň obvyklé vlastnosti nebo vlastnosti odpovídající účelu uzavřené smlouvy o ubytování, je host oprávněn uplatnit svá práva z vadné ubytovací služby u provozovatele neprodleně po jejím zjištění. Host je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení nároku, zejména poskytnout informace, předložit doklady k prokázání skutkového stavu věci nebo uvést důvod a výši svých nároků.
Provozovatel je povinen hostovi, který je spotřebitelem, písemně potvrdit, kdy bylo právo uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob jejího vyřízení host požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, popřípadě písemně odůvodnit zamítnutí reklamace, není-li vyřízena ihned na místě v souladu s požadavky hosta odstraněním pochybení provozovatele, poskytnutím náhradní služby nebo poskytnutím přiměřené slevy. Provozovatel nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci neprodleně, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od podání stížnosti. Reklamace včetně opravy chyb musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace, pokud se provozovatel a host nedohodnou na delší lhůtě. Bezvýsledné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení v souladu s § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/, e-mailová adresa: adr@coi.cz, telefon: +420 296 366 360. K řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o ubytování mezi hostem a provozovatelem lze využít platformu pro online řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum České republiky se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online). Provozovatel je oprávněn poskytovat ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad v rámci své působnosti. Česká obchodní inspekce kontroluje mimo jiné dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

VII. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podmínky a informace pro zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsou uvedeny v zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na internetových stránkách provozovatele www.jukeboxhotel.com a ke kterým má host kdykoli přístup.
 
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V ostatních záležitostech neupravených těmito Všeobecnými podmínkami se host a provozovatel zavazují dodržovat právní řád České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.
Ubytovatel není vázán žádnými pravidly chování vůči hostovi ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Smlouvu o ubytování, včetně Všeobecných obchodních podmínek, uzavřenou s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku, archivuje provozovatel v elektronické podobě a je přístupná u ubytovatele na základě předchozí žádosti hosta. Smlouva o ubytování se uzavírá v češtině. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neodchylují od základní ceny, ubytovatel si neúčtuje žádné poplatky.
Pokud jsou ve smlouvě o ubytování nebo v tomto ubytovacím řádu stanoveny smluvní pokuty za porušení smluvních nebo zákonných povinností hostem, nezaniká nárok provozovatele na náhradu škody způsobené porušením těchto povinností zaplacením těchto smluvních pokut.
Host na sebe bere riziko, že se okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku mohou změnit. Ubytovatel může znění Všeobecných obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozí verze Všeobecných obchodních podmínek.
Pokud vztah založený smlouvou o ubytování obsahuje mezinárodní prvek, dohodly se strany, že se vztah řídí českým právem. Smluvní strany se dále dohodly, že mezinárodní příslušnost k řešení sporů ze smlouvy o ubytování mají soudy České republiky, zejména Okresní soud ve Znojmě, a to s ohledem na práva spotřebitelů. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména ta práva, která nelze dohodou smluvních stran změnit nebo vyloučit.

Kontaktní údaje provozovatele: Tel: 770795221, e-mailová adresa: p.rand@excaliburcity.com

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 9. 11. 2019.